Dotace zateplení bytový dům

 1. Posoudíme možnosti získání dotace pro Váš bytový dům v Praze.
 2. Zpracujeme kompletní projekt a energetický výpočet, nachystáme podklady k podání žádosti včetně její registrace.
 3. Po schválení dotace se postaráme o kompletní realizaci stavebních prací zateplení domu a dodání zprávy stavebního dozoru.
 4. Po realizaci doložíme na fond všechny potřebné doklady k úspěšnému proplacení dotace na Váš účet.

Pro bytové domy je podpora na zpracování odborného posudku: Podoblast podpory A.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

 • O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1 nebo A.2.
 • Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění odborného technického dozoru.
 • Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 40 000 Kč, max. však 10 % z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1 nebo A.2

Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze:

Druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – bytové domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblast podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu.
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

B. Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, celá ČR

V rámci této výzvy je podporována výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy bytového domu po realizaci, která splní dále uvedené požadavky na bytový dům s velmi nízkou energetickou náročností.

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Zahájení příjmu žádostí: 15. března 2016
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
 • bytová družstva (dále jen „BD")
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby

Základní pravidla:

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25% řádně způsobilých doložených výdajů. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2015.
 3. Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Oblast podpory A

Požadované parametry dle podoblasti podpory uvádí následující tabulky:

Sledované technické parametry Označení [Jednotky] A.0 A.1 A.2
Měněné stavební prvky obálky budovy U [W.m-2. K-1] ≤0,95xUrec dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Dosažená klasifikační třída neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A [─] Bez požadavku C A-B
Procentní snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nebo měrné celkové dodané energie EP,A oproti stavu před realizací opatření [%] ≥ 20% ≥ 30% ≥ 40%

Požadované parametry pro památkově chráněné budovy v oblasti podpory A:

Sledované technické parametry Označení [Jednotky] A.0 A.1 A.2
Měněné stavební prvky obálky budovy, u kterých je stanoven zvláštní postup při provádění U [W.m-2. K-1] ≤0,95xUrec dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Dosažená klasifikační třída neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A [─] Bez požadavku D A-C
Procentní snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nebo měrné celkové dodané energie EP,A oproti stavu před realizací opatření [%] ≥ 10% ≥ 20% ≥ 30%

Požadované parametry pro památkově chráněné budovy v oblasti podpory A:

Maximální výše podpory se stanoví jako součet dílčích podpor na jednotlivé zateplované konstrukce obálky budovy.

Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů.

V případě zateplení obálky budovy je dotace poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.2. První podoblast slouží jako vstupní s „měkčími" požadavky, což umožní realizaci např. jen dílčích opatření.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblastí:

Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m²) A.2(Kč/m²)
Obvodová stěna 430 510
Střešní konstrukce 380 450
Výplně otvorů 1 250 1 500
Podlaha na terénu 500 600
Ostatní konstrukce, stropy 200 240

Oblast podpory B

Budova bytového domu musí splnit požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

Podoblast podpory B.1 – Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části hodnoceného bytového domu.

Podpora na výstavbu zelených střech

Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody).

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Podpora na využití tepla z odpadní vody

Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.  Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení úspory energie na přípravu teplé vody v řešených bytových jednotkách minimálně 20%.

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na připojenou bytovou jednotku.

Podoblast podpory B.2 – Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a  měření průvzdušnosti obálky budovy

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním stavby a autorského dozoru projektanta a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test).

Výše podpory: Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 70 000 Kč. Podpora v této podoblasti je poskytována a vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory B.1.

Oblast podpory C

Maximální výše dotace:

Maximální celková výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu bytových jednotek, které budou na tento zdroj napojeny. Celková výše podpory na jednu žádost je v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25% řádně způsobilých doložených výdajů. Minimální výše dotace, o kterou lze žádat, je stanovena na 50 000 Kč.

Maximální výše podpory na vyměňované zdroje tepla:

Podoblast podpory Typ zdroje Jednotková výše podpory[Kč/b.j.]
C.1 C.2
C.1.1/C.2.1 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 20 000 17 000
C.1.2/C.2.2 Tepelné čerpadlo voda - voda 25 000 21 000
C.1.3/C.2.3 Tepelné čerpadlo země - voda 25 000 21 000
C.1.4/C.2.4 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 15 000 13 000
C.1.5/C.2.5 Plynový kondenzační kotel 10 000 8 000
C.1.6/C.2.6 Napojení na soustavu zásobování teplem 7 000 6 000
C.1.7/C.2.7 Plynové tepelné čerpadlo 20 000 17 000
C.1.8/C.2.8 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 25 000 21 000

Maximální výše podpory na solární termické systémy:

Podoblast podpory Typ systému Jednotková výše podpory[Kč/b.j.]
C.3.1 Solární termické systémy 7 500

Maximální výše podpory na solární fotovoltaické systémy

Podoblast podpory Typ systému Jednotková výše podpory[Kč/kWp]
C.3.2 Solární fotovoltaické systémy 12 500

Maximální výše podpory na systémy s nuceným větrání se zpětným získáváním tepla

Podoblast podpory Typ systému Jednotková výše podpory [Kč/b.j.]
C.4.1 Centrální systémy větrání se ZZT 25 500
C.4.2 Decentrální systémy větrání se ZZT 20 000

Podoblast podpory C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

 • O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.
 • Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění odborného technického dozoru.
 • Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 15 000 Kč, max. však 10 % z alokované částky podpory v podoblastech C.1, C.2, C.3 nebo C.4.
 • Podpora v této podoblasti je vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Co musí splňovat bytový dům, na který se žádá dotace:

 • musí splňovat definici bytového domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů, a to jak před realizací, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů,
 • podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2007.